Op regionaal niveau wordt de Huurdersvereniging Winterswijk, en daarmee ook de huurders, vertegenwoordigd door de Vereniging Huurdersplatform “De Woonplaats”. Bij het Huurdersplatform hebben zich acht huurdersverenigingen aangesloten en zij vertegenwoordigtdaarmee ongeveer 17.000 huurders van De Woonplaats in onder meer Enschede, Winterswijk, Groenlo, Aalten en Dinxperlo. Dit Huurdersplatform heeft een controlerende taak en kan invloed uitoefenen op het algemeen beleid en beheer van De Woonplaats met betrekking tot onderwerpen, die rechtstreeks van invloed zijn op de woon- en leefsituatie van de betrokken huurders. Het Huurdersplatform maakt met De Woonplaats afspraken over de ontwikkeling van de huren, omdat de Huurdersvereniging lid is van het Huurdersplatform, hebben wij daar invloed op. Om haar controlerende taak uit te kunnen voeren, heeft Het Huurdersplatform het recht een bindende voordracht te doen voor minimaal één derde van het aantal zetels in de Raad van Commissarissen van De Woonplaats.

Woonvisie
Onze huurders hebben natuurlijk voornamelijk van doen met De Woonplaats, en dan met name over wat zich op lokaal niveau, dus binnen Winterswijk, afspeelt. De Woonplaats is ontstaan in Winterswijk, maar heeft door overnames en fusies inmiddels ongeveer 17.000 sociale huurwoningen in verhuur. In Winterswijk heeft De Woonplaats ongeveer 2.200 sociale huurwoningen (inclusief zorgwoningen) in beheer. In Winterswijk is alléén De Woonplaats actief en daarom is er ook maar één huurdersvereniging.
De Woonplaats bepaalt jaarlijks haar beleid in overleg met de Gemeente en de Huurdersvereniging. De gemeente heeft hierin een belangrijke stem, omdat de Gemeente kan voorzien hoe de bevolking zich gaat ontwikkelen en hoeveel en welke huur-woningen er in de toekomst nodig zijn. Dat wordt vastgelegd in een woonvisie. De Woonplaats geeft daarop aan wat zij binnen haar mogelijkheden kan realiseren. Daar wordt jaarlijks over onderhandeld met de Gemeente en de Huurdersvereniging. Aan het eind van elk jaar worden resultaten van de onderhandelingen vastgelegd in de zogeheten Prestatie-afspraken voor het volgende jaar.

Tri Partite/Drie partijen
Ook de Huurdersvereniging is regelmatig partij in het overleg met Gemeente en De Woonplaats. Met de Gemeente en De Woonplaats zijn er dus drie partijen, vandaar dat dit het Tri Partite wordt genoemd. Het doel is, elk jaar tot Prestatie-afspraken te komen en deze ook regelmatig te evalueren en zonodig bij te stellen.
Voor de sector sociale huurwoningen zijn er een aantal belangrijke onderwerpen:Hoe groot is de beschikbare woningvoorraad en wat zijn de wachttijden voor een gepaste woning, hoeveel nieuwe woningen moeten er worden gebouwd, hoeveel woningen worden er uit de voorraad verkocht en onder welke voorwaarden, hoeveel woningen denkt De Woonplaats noodgedwongen te moeten slopen en vervangen door nieuwbouw,hoe wil De Woonplaats haar bestand van woningen verduurzamen ( bijv. verduurzamings-project de Dikke Jas ) en zo mogelijk van het aardgas halen. Een ander belangrijk onderwerp, ook voor huurders, is de leefbaarheid in wijken, buurten en straten. Een onderwerp wat alle partijen aangaat.
Het Tri Partite overleg en de afspraken welke daar gemaakt worden zijn voor huurders van sociale huurwoningen van groot belang. De Huurdersvereniging heeft daarbij advies en ondersteuning ingehuurd van de Woonbond. Zij beschikken over veel kennis en ervaring omdat zij ook bij soortgelijke overleg situaties elders in het land worden betrokken.
De bezigheden van het Bestuur van de Huurdersvereniging Winterswijk worden voor een groot deel bepaald door het voorstaande. Het Tri Partite overleg betreft 4 à 5 vergaderingen per jaar, de ledenvergaderingen van het Huurdersplatform vinden twee maal per jaar plaats en twee maal per jaar houdt de Woonbond een provinciale ledenvergadering. Daarnaast heeft de Huurdersvereniging 4 maal per jaar overleg met de regio-manager van De Woonplaats over lopende zaken, zoals hardnekkige klachten, gepland onderhoud aan complexen en wat verder op tafel komt. Ook vinden er activiteiten in de regio plaats welke informeel zijn, maar tot doel hebben de onderlinge banden tussen Winterswijk en onze zuster-huurdersverenigingen te onderhouden.
Sinds de nieuwe Woningwet in 2015 van kracht is geworden, is het werk van het bestuur van de Huurders-vereniging sterk veranderd. Wij zijn in grote mate betrokken bij het te vormen beleid en de uitvoering daarvan door De Woonplaats en de Gemeente. Dat betekent dat er meer van de bestuursleden wordt gevraagd voor wat betreft inzet, kennis van de materie en bestuurs-ervaring. In het overleg met het management van De Woonplaats en de beleidsambtenaren van de Gemeente praat en denkt het Bestuur van de Huurdersvereniging mee; in de praktijk is dat op minimaal HBO-niveau. Voor het bestuur is dat een grote uitdaging. Daarom zoeken wij voortdurend versterking van ons Bestuur met gegadigden ( M/V ) met voldoende niveau en kwaliteiten en met interesse in de materie van de sociale huursector. Wij benadrukken dat vrouwelijke bestuursleden van harte welkom zijn.
Bent U geinteresseerd in een functie binnen ons Bestuur, neem dan contact op via info@huurdersverenigingwinterswijk.