Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 27 september 2022 in De Molenaar aan de Bilderdijkstraat.

Aanwezig:
Bestuur Huurdersvereniging: de dames J. te Lindert (voorzitter), G. Hanevelt (secretaris),
de heren A. Hoenderboom (penningmeester) en H. Mengers (klachtencommissie) en 33 leden; namens de Woonplaats de dames I. Mes en C. Bouwers; namens de Gemeente Winterswijk mevrouw A-L Penninx.

Gastsprekers:
De dames P. Adriaansens en M. Willemsen (energiecoaches) en de heer M. Krukkert (Brandweer)

Afwezig met kennisgeving:
De dames Grotenhuis en Gijsbers; het Huurdersplatform; Huurdersvereniging ’t Walfort en de heer A. Nadir 

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
2a. Notulen
3. Jaarverslag secretaris 2020/2021
4. Jaarverslag penningmeester 2019/2020/2021
5. Kascontrole
6. Bestuursverkiezing
Aftreden en herkiesbaar secretatis Grietje Hanevelt
Aftreden en herkiesbaar klachtencommissie Henk Mengers
7. Rondvraag
8. Energoecoaches (presentatie medewerkers Woonplaats)
9. Pauze
10. Presentatie brandveiligheid (Mark Krukkert)
11. Sluiting

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging, in het bijzonder de Woonplaats en Mark Krukkert van Brandveiligheid.
Daarna wordt de agenda aangepast met agendapunt 2a notulen. Punt 7 van de agenda, de rondvraag wordt behandeld vóór de presentaties en hierna vraagt de voorzitter het bestuur zich voor te stellen.

Mededelingen
De voorzitter vraagt of alle aanwezigen de presentielijst hebben getekend en deelt mee wie zich hebben afgemeld.
-In 2020 en in 2021 heeft er geen Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden vanwege corona en de toentertijd geldende maatregelen.
Wel hebben de leden in 2020 een presentje ontvangen omdat de Huurdersvereniging 25 jaar bestond.
-Zij wijst de vergadering op een “potje” voor wijk- en buurtbeheer. Mensen die iets willen organiseren voor hun buurt kunnen dan een aanvraag indienen.
Vorig jaar zijn uit dit potje in de Leliestraat leilindes geplaatst, maar ook voor bijvoorbeeld een barbecue kan een aanvraag ingediend worden.
-De Huurdersvereniging heeft samen met de Woonplaats en de Gemeente Winterswijk de prestatie afspraken ondertekend.
-In 2021 is ook de Raamovereenkomst voor de komende 5 jaar ondertekend.
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan Henk Mengers, die verslag doet over de nieuwbouw Europalaan.

Henk Mengers
Begin november vorig jaar werd de Huurdersvereniging door de Woonplaats gevraagd om deel te nemen aan de voorgesprekken om te komen tot een sociaal plan voor de Europalaan.
-In december is er samen met de Woonbond een voorstel gedaan.
-Januari was er een concept sociaal plan en in
-februari zijn er gesprekken geweest. Door middel van een vragenlijst konden bewoners hun wensen kenbaar maken.
-In maart  was het sociaal plan klaar en mede door de bewoners goedgekeurd.
-Inmiddels zijn 15 bewoners vertrokken en de lege woningen kunnen tijdelijk bewoond worden; daar zijn aparte contracten voor gemaakt.
-De sloop van fase 1 kan beginnen in augustus of september 2023.
-Wanneer de volgende fase begint is nog niet helemaal duidelijk, maar dat zal waarschijnlijk begin 2023 gebeuren.

Notulen 20 mei 2019
Deze worden onder dankzegging  goedgekeurd.
Notulist:  Lyda van Veen

Jaarverslag secretaris 2020/2021
-Door het Covid virus heeft het bestuur alleen vergaderd via Teams (video vergaderingen) in totaal 12 keer.
-Het bestuur bestaat uit vier personen, nadat dhr. A. Nadir zich heeft teruggetrokken.
-Drie vergaderingen gingen over de prestatieafspraken met de Woonplaats en de Gemeente.
-Het aantal leden is momenteel ongeveer 1490. Dit aantal schommelt een beetje omdat mensen zich niet altijd afmelden als lid.
-Kascontrole heeft plaatsgevonden en de financiën zijn goedgekeurd door de kascontrolecommissie. Daarna zijn ze doorgestuurd naar de Woonplaats waar ze onder voorbehoud zijn goed bevonden, want de ledenraad moet ze nog goedkeuren.
-De klachtencommissie heeft binnengekomen klachten behandeld en daar waar het niet kon heeft de commissie dit gemeld bij de Woonplaats.
-Hebt u vragen met betrekking tot uw woning of appartement en komt u er zelf niet uit dan kunt u de Huurdersvereniging bellen of mailen.
-Het e-mailadres en telefoonnummers staan op de website van de Huurdersvereniging.
-Aanvragen van wijk- en buurtbeheer voor een financiële bijdrage worden in de Bestuursvergadering besproken en beslist.

Jaarverslag penningmeester 2019/2020/2021
De drie jaarverslagen zijn goedgekeurd door de kascommissie bestaande uit de heren
Sander Hanevelt en Dinant ten Damme.
De Algemene Ledenvergadering verleent decharge.
Diegenen die interesse hebben in de verslagen kunnen deze in de pauze inzien.

Kascontrole
De huidige leden van de kascontrolecommissie (de heren S. Hanevelt en D. ten Damme) zijn beide aftredend. De penningmeester, André Hoenderboom, vraagt de vergadering om twee nieuwe leden. Wie interesse heeft kan zich bij hem melden.
Daar zich niemand meldt, zullen de twee zittende commissieleden nog één jaar de kascontrole doen.

Bestuursverkiezing
Mevrouw Grietje Hanevelt en de heer Henk Mengers zijn beide aftredend en herkiesbaar.
Ze worden met algemene stemmen herkozen.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Energiecoaches Woonplaats
De dames Pauline Adriaansens en Mieke Willemsen, beide werkzaam bij de Woonplaats houden een presentatie over energie coaching.
-Energiecoaches zijn vrijwilligers die energieadvies en praktische tips geven over hoe bewoners energie kunnen besparen. De bewoner vraagt zelf een (gratis) gesprek aan.
-Ook maken de energiecoaches de bewoner bewust hoe, door kleine maatregelen, energie bespaard kan worden. Vaak door vaste gewoontes te veranderen.
-De energiecoach informeert de bewoner daarnaast over de verduurzamingsmogelijkheden die de Woonplaats kan toepassen in de woning.
-De Woonplaats wil energiecoaches beschikbaar stellen voor al haar huurders in de Achterhoek en Enschede en wil daarom graag samenwerken met de Gemeente Winterswijk en Alifa Enschede. Samen met de groep huurders die opgeleid willen worden tot energiecoach (minimaal 8 personen) bedenken we de beste manier van samenwerken.
Wie interesse heeft om energiecoach te worden kan zich aanmelden bij Mieke Willemsen.

Dan is het woord aan Anna-Lena Penninx van de Gemeente Winterswijk over de
Aanpak van energiearmoede in de gemeente.
-Energiearmoede wil zeggen dat ongeveer 10% van het inkomen wordt uitgegeven aan energie waardoor men onvoldoende overhoudt.
-De gemeente werkt met energiebespaarmaatjes en energieconciërges
-Een energiebespaarmaatje begeleidt de inwoner en geeft tips om energie te besparen.
-De energieconciërge komt met gratis energiebesparende producten zoals bijvoorbeeld ledlampen.
-Via Fijnder kunnen bewoners die weinig te besteden hebben een energietoeslag aanvragen.
-Bij Centrum Duurzaam Winterswijk kan men meer informatie opvragen.

Na beide presentaties worden enkele vragen gesteld die door mevrouw Adriaansens worden beantwoord.
De voorzitter bedankt de dames voor hun presentatie en nodigt iedereen uit voor een drankje tijdens de pauze,

Pauze
De voorzitter geeft na deze pauze het woord aan Mark Krukkert.

Presentatie Brandveiligheid
Mark Krukkert stelt zichzelf voor. Naast brandweerman heeft hij nog diverse andere functies binnen de brandweer.
Via een 4-tal filmpjes vertelt hij het een en ander over brandveilig wonen.
De filmpjes die hij laat zien gaan over accu’s / stekkers en opladers / rookmelders en brandveilig wonen.
Na ieder voorlichtingsfilmpje geeft hij een korte uitleg over de eventuele gevaren.
Bij de laatste film, brandveilig wonen geeft hij nogmaals aan hoe belangrijk het is om een vluchtplan in je woning te hebben en niet te vergeten een vluchtsleutel.

Na het beantwoorden van een aantal vragen neemt de voorzitter het woord en bedankt hem voor deze presentatie.

Sluiting
Om 21:55 uur sluit de voorzitter deze Algemene Ledenvergadering en wenst iedereen wel thuis.


Notulist
Monique Walhof

Jaarverslag 2021

2021 was een jaar om gauw achter ons te laten. Het covid virus had ons on z’n greep.

We hebben wel vergadert, maar alleen via teams, (video) De gewone werkzaamheden gingen gewoon door. Je moet dan dus dingen doen op afstand. Ons bestuur bestaat uit 4 leden, omdat dhr. Ata Nadir zich heeft teruggetrokken.

Ons bestuur wordt nu draaiende gehouden door Mevr. J. te Lindert, Voorzitter.

Mevr. G. Hanevelt, secretaris.

Dhr. A. Hoenderboom, Penningmeester.

Dhr. H. Mengers, Klachten.

Dit jaar zijn er twee leden aftredend, maar herkiesbaar te weten Dhr. Mengers en Mevr, Hanevelt.

Het aantal vergaderingen, (via teams) waren 12,

Drie vergaderingen voor de prestatie afspraken, samen met de Woonplaats en de Gemeente.

Het aantal leden is momenteel ongeveer 1490. Het komt voor dat iemand zich niet heeft afgemeld dus het schommelt een beetje.

De kascontrole door de commissie is geweest en de financiën zijn goed gekeurd, deze zijn naar de Woonplaats verstuurd waar ze zijn goed bevonden onder voorbehoud dat ze nog moeten worden goed gekeurd door de ledenraad.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de penningmeester . Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De klachtencommissie heeft de binnengekomen klachten behandelt en waar dit niet kon is daar melding van gemaakt.

Als u vragen heeft nm.b.t. tot uw woning of appartement en u komt er zelf niet uit dan kunt u ons bellen of mailen. De nummers en het email adres staan op onze web side. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijk- en buurtbeheer.

Bij aanvragen voor een financiële bijdrage bespreken we dit eerst in de bestuursvergadering en beslissen dan of wij het toe kennen of niet.

Begin december 2023 hebben de gemeente Winterswijk, de Woonplaats en de Huurdersvereniging de prestatieafspraken voor 2023 voor de gemeente Winterswijk getekend. Na een periode van bespreken en onderhandelen zijn de drie partijen met tevredenheid tot dit resultaat gekomen.

In deze afspraken is opgenomen welke actieviteiten de Woonplaats in 2023 gaat uitvoeren. Het verduurzamen en aanpassen van de woningen is een belangrijk onderwerp, waarbij de afspraak is gemaakt dat de woonlasten na aanpassing niet zullen stijgen. Tevens wordt bij een aantal complexen in samenwerking met andere partijen de aanpak van overlast vergroot. de ondertekening van de afspraak heeft dit jaar niet plaats gevonden in een gezamelijke bijeenkomst, maar is door de drie partijen afzonderlijk gedaan. Tevens is het raamovereenkomst voor 2022 - 2027 getekend.

Verdere info kunt u vinden via de volgende links:

https://www.dewoonplaats.nl/over-ons/Prestatieafspraken/

https://www.dewoonplaats.nl/over-ons/actueel/221213-ondertekening-prestatieafspraken-winterswijk/

 flyer huurdersverenigingen1

Het bestuur van de Huurdersvereniging Winterswijk

is op zoek naar nieuwe bestuursleden

Algemeen bestuurslid

            en

Bestuurslid ondersteunend secretariaat

Als u met ons mee wilt denken en praten over belangrijke zaken zoals;

- Algemene taken

- Contact met bewoners commissies

- Besprekingen

- Financiële ondersteuning maatschappelijke doelen

- Overleg met de Woonplaats

- Andere werkzaamheden

Dan nodigen wij u uit om een mail met C.V. te sturen naar

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.