Home

De huurdersvereniging Winterswijk is een onafhankelijke vereniging die opkomt voor de belangen van huurders van woningcorporatie De Woonplaats en streeft naar goede, betaalbare woningen en leefbare woonomgevingen. Op dit moment telt de huurdersvereniging Winterswijk 1440 leden en het woningbezit in Winterswijk van woningcorporatie De Woonplaats bedraagt 2195 woningen.

 

De rol van Huurders-Vereniging Winterswijk in de sociale huur-sector

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de sector van de sociale huur. Na grote schandalen bij een gelukkig beperkt aantal woning-coörperaties is in 2015 de Woningwet herzien. De ruimte van de woning-coörperatie is ingeperkt; huurders en gemeenten hebben meer invloed gekregen.Zoals in andere sectoren is het één en ander landelijk,regionaal en lokaal georganiseerd .

 

Op landelijk niveau kennen wij namens de huurders de Woonbond. De Huurdersvereniging Winterswijk is lid van de Woonbond. We moeten bedenken dat er in Nederland ongeveer 2.400.000 sociale huurwoningen zijn waarvan de huurders zijn verenigd in huurders-organisaties (zowel verenigingen als stichtingen).  Daarnaast zijn er nog eens ongeveer 1 miljoen huurwoningen in de private sector. Zijn deze huurders niet verenigd in een huurders-organisatie,dan kunnen deze huurders ook persoonlijk lid zijn van de Woonbond. De Woonbond is dus een belangrijke partij met een groeiende invloed. Op landelijk niveau praat de Woonbond namens de huurders met de Overheid (Den Haag) en met Aedes, de overkoepelende belangen-organisatie van woningcoörperaties, waar ook De Woonplaats lid van is. Belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld het landelijke tekort aan sociale huurwoningen. Ook probeert men landelijk afspraken te maken over de huren. In de komende jaren zal het verduurzamen van huurwoningen een heel belangrijk onderwerp zijn.

De Woonbond heeft een bestuurlijke afdeling voor de belangen-behartiging en daarnaast een professionele afdeling, waar leden, dus ook onze Huurdersvereniging, terecht kunnen voor professionele ondersteuning en advies. De Huurdersvereniging Winterswijk maakt hiervan ook gebruik.

Op regionaal niveau wordt de Huurdersvereniging Winterswijk, en daarmee ook de huurders, vertegenwoordigd door de Vereniging Huurdersplatform “De Woonplaats”. Bij het Huurdersplatform hebben zich acht huurdersverenigingen aangesloten en zij vertegenwoordigd daarmee ongeveer 17.000 huurders van De Woonplaats in ondermeer Enschede, Winterswijk, Groenlo, Aalten en Dinxperlo. Dit Huurdersplatform heeft een controlerende taak en kan invloed uitoefenen op het algemeen beleid en beheer  van De Woonplaats met betrekking tot onderwerpen, die rechtstreeks van invloed zijn op de woon- en leefsituatie van de betrokken huurders. Het Huurdersplatform maakt met De Woonplaats afspraken over de ontwikkeling van de huren, omdat de Huurdersvereniging lid is van het Huurdersplatform, hebben wij daar invloed op. Om haar controlerende taak uit te kunnen voeren, heeft Het Huurdersplatform het recht een bindende voordracht te doen voor minimaal één derde van het aantal zetels in de Raad van Commissarissen van De Woonplaats.

Onze huurders hebben natuurlijk voornamelijk van doen met De Woonplaats, en dan met name over wat zich op lokaal niveau, dus binnen Winterswijk, afspeelt. De Woonplaats is ontstaan in Winterswijk, maar heeft door overnames en fusies inmiddels ongeveer 17.000 sociale huurwoningen in verhuur. In Winterswijk heeft De Woonplaats ongeveer 2.200 sociale huurwoningen (inclusief zorgwoningen) in beheer. In Winterswijk is alléén De Woonplaats actief en daarom is er ook maar één huurdersvereniging.

De Woonplaats bepaalt jaarlijks haar beleid in overleg met de Gemeente en de Huurdersvereniging. sDe Gemeente heeft hierin een belangrijke stem, omdat de Gemeente kan voorzien hoe de bevolking zich gaat ontwikkelen en hoeveel en welke huur-woningen er in de toekomst nodig zijn. Dat wordt vastgelegd in een woonvisie. De Woonplaats geeft daarop aan wat zij binnen haar mogelijkheden kan realiseren. Daar wordt jaarlijks over onderhandeld met de Gemeente en de Huurdersvereniging. Aan het eind van elk jaar worden resultaten van de onderhandelingen vastgelegd in de zogeheten Prestatie-afspraken voor het volgende jaar.

Ook de Huurdersvereniging is regelmatig partij in het overleg met Gemeente en De Woonplaats. Met de Gemeente en De Woonplaats zijn er dus drie partijen, vandaar dat dit het Tri Partite wordt genoemd. Het doel is, elk jaar tot Prestatie-afspraken te komen en deze ook regelmatig te evalueren en zonodig bij te stellen.

Voor de sector sociale huurwoningen zijn er een aantal belangrijke onderwerpen:Hoe groot is de beschikbare woningvoorraad en wat zijn de wachttijden voor een gepaste woning, hoeveel nieuwe woningen moeten er worden gebouwd, hoeveel woningen worden er uit de voorraad verkocht en onder welke voorwaarden, hoeveel woningen denkt De Woonplaats noodgedwongen te moeten slopen en vervangen door nieuwbouw,hoe wil De Woonplaats haar bestand van woningen verduurzamen ( bijv. verduurzamings-project de Dikke Jas ) en zo mogelijk van het aardgas halen. Een ander belangrijk onderwerp, ook voor huurders, is de leefbaarheid in wijken, buurten en straten. Een onderwerp wat alle partijen aangaat.

Het Tri Partite overleg en de afspraken welke daar gemaakt worden zijn voor huurders van sociale huurwoningen van groot belang. De Huurdersvereniging heeft daarbij advies en ondersteuning ingehuurd van de Woonbond. Zij beschikken over veel kennis en ervaring omdat zij ook bij soortgelijke overleg situaties elders in het land worden betrokken.

De bezigheden van het Bestuur van de Huurdersvereniging Winterswijk worden voor een groot deel bepaald door het voorstaande. Het Tri Partite overleg betreft 4 à 5 vergaderingen per jaar, de ledenvergaderingen van het Huurdersplatform vinden twee maal per jaar plaats en twee maal per jaar houdt de Woonbond een provinciale ledenvergadering. Daarnaast heeft de Huurdersvereniging 4 maal per jaar overleg met de regio-manager van De Woonplaats over lopende zaken, zoals hardnekkige klachten, gepland onderhoud aan complexen en wat verder op tafel komt. Ook vinden er activiteiten in de regio plaats welke informeel zijn, maar tot doel hebben de onderlinge banden tussen Winterswijk en onze zuster-huurdersverenigingen te onderhouden.

Sinds de nieuwe Woningwet in 2015 van kracht is geworden, is het werk van het bestuur van de Huurders-vereniging sterk veranderd. Wij zijn in grote mate betrokken bij het te vormen beleid en de uitvoering daarvan door De Woonplaats en de Gemeente. Dat betekent dat er meer van de bestuursleden wordt gevraagd voor wat betreft inzet, kennis van de materie en bestuurs-ervaring. In het overleg met het management van De Woonplaats en de beleidsambtenaren van de Gemeente praat en denkt het Bestuur van de Huurdersvereniging mee; in de praktijk is dat op minimaal HBO-niveau. Voor het bestuur is dat een grote uitdaging. Daarom zoeken wij voortdurend versterking van ons Bestuur met gegadigden ( M/V ) met voldoende niveau en kwaliteiten en met interesse in de materie van de sociale huursector. Wij benadrukken dat vrouwelijke bestuursleden van harte welkom zijn.

Bent U geinteresseerd in een functie binnen ons Bestuur, neem dan contact op via info@huurdersverenigingwinterswijk.

 

 

Financiële ondersteuning

Naast de structurele financiële ondersteuning van zes Bewonerscommissies van appartementencomplexen en het Winterswijkse speeltuingebeuren worden door Huurdersvereniging Winterswijk incidenteel instanties en projecten ondersteund. De afgelopen jaren betrof dit o.a.;

 

2018      Voedselbank Oost-Achterhoek                  donatie

2018      Kledingbank Winterswijk e.o.                   donatie

2017      K.B.O                                                               Seniorendag  Winterswijk-Vreden

2017      Stichting Hart4Winterswijk                       sponsoring A.E.D.

2016      Hospicegroep de Lelie                                 donatie

 

Privacy Verklaring